ARCHITEKTURA BYDLENÍ DESIGN

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro umísťování audiovizuálních obchodních sdělení na internetovém portále RTVPLUS.CZ

 

 

1. Působnost

 

Tyto Všeobecné podmínky pro umísťování audiovizuálních obchodních sdělení na internetových stránkách RTVPLUS.CZ upravují uveřejňování audiovizuálních obchodních sdělení na internetových stránkách provozovaných společností Realitní televize s.r.o., dále jen „Všeobecné podmínky“.

 

 

2. Základní pojmy a podmínky:

 

Realitní televize s.r.o.

Realitní televize s.r.o. je společnost se sídlem: Rezidence Eliška, Freyova 983/25, 190 00 Praha 9, IČ: ????????, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ?, vložka ????. Realitní televize s.r.o. je poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

 

Internetové stránky RTVPLUS.CZ

Internetovými stránkami RTVPLUS.CZ se rozumí stránky na internetové síti provozované společností Realitní televize s.r.o. Na internetových stránkách RTVPLUS.CZ nelze umísťovat obchodní sdělení, pokud nejsou součástí audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

 

Zadavatel

Zadavatelem audiovizuálního obchodního sdělení se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která objednala u společnosti Realitní televize s.r.o. umístění audiovizuálního obchodního sdělení na internetových stránkách RTVPLUS.CZ.

 

Zpracovatel

Zpracovatelem audiovizuálního obchodního sdělení se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu audiovizuální obchodní sdělení zpracovala.

 

Objednávka

Objednávkou se rozumí návrh Zadavatele na uzavření smlouvy, učiněný na formuláři objednávky, jejíž vzor je přílohou č. 1 těchto Všeobecných podmínek. Společnost Realitní televize s.r.o. není povinna objednávku akceptovat.

 

Ceník umístění audiovizuálních obchodních sdělení

Ceníkem umístění audiovizuálních obchodních sdělení se rozumí ceník vydaný společností Realitní televize s.r.o., který je účinný ke dni uzavření smlouvy mezi společností Realitní televize s.r.o. a Zadavatelem.

 

Soulad dodaných a uveřejněných audiovizuálních obchodních sdělení s právními a ostatními předpisy

Obsah audiovizuálního obchodního sdělení (dále též jen „AVOS“), který je dodán Zadavatelem a uveřejněn na internetovém portále RTVPLUS.CZ, musí být v souladu s právními a ostatními předpisy, zejména zák. č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 40/1995 Sb., zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 408/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a Kodexem reklamy Rady pro reklamu.

 

Audiovizuální mediální služba na vyžádání

Audiovizuální mediální službou na vyžádání (dále též jen „AVMS“) se rozumí v souladu se zák. č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, ve znění pozdějších předpisů, služba informační společnosti, za kterou má redakční odpovědnost společnost Realitní televize s.r.o. a jejímž hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která umožňuje sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného Realitní televizí s.r.o., jakožto poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání.

Audiovizuální mediální službou na vyžádání není provozování televizního vysílání bez ohledu na to, jakou sítí elektronických komunikací je šířeno.

Realitní televize s.r.o. určuje způsob organizace příslušné AVMS a má za tuto službu redakční odpovědnost. Redakční odpovědnost znamená, že Realitní televize s.r.o. vykonává rozhodující vliv na výběr pořadů a jejich uspořádání v katalogu pořadů. Redakční odpovědnost a nezávislost Realitní televize s.r.o. však není dotčena, pokud Realitní televize s.r.o. z vlastního rozhodnutí akceptuje návrh Zadavatele na umístění AVOS.

 

Pořad

Pořadem se pro účely AVOS rozumí pohyblivá obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která představuje jednotlivou položku v katalogu pořadů a jejíž podoba a obsah jsou srovnatelné s podobou a obsahem televizního vysílání.

 

Audiovizuální obchodní sdělení

Audiovizuálním obchodním sdělením se rozumí obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která je určena k přímé nebo nepřímé propagaci zboží nebo služeb osoby vykonávající hospodářskou činnost, popřípadě jejích obrazu na veřejnosti, a která doprovází pořad nebo je do pořadu zahrnuta za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo za účelem vlastní propagace; audiovizuální obchodní sdělení může mít zejména podobu reklamy, sponzorování nebo umístění produktu.

 

Povinnosti při poskytování audiovizuálních obchodních sdělení

AVOS, která mají být obsažena v rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání, kterou poskytuje Realitní televize s.r.o., musí

a) být snadno rozpoznatelná,

b) nenarušovat lidskou důstojnost,

c) neobsahovat nebo nepodporovat diskriminaci z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etické menšině, majetku, rodu, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace nebo jiného postavení,

d) nepodporovat chování ohrožující zdraví nebo bezpečnost,

e) nepodporovat chování vážně ohrožující ochranu životního prostředí.

 

Zakázaná audiovizuální obchodní sdělení

V rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání, kterou poskytuje Realitní televize s.r.o., nelze zařazovat audiovizuální obchodní sdělení, která jsou zakázána, tj.:

a) skrytá audiovizuální obchodní sdělení,

b) audiovizuální obchodní sdělení týkající se cigaret nebo jiných tabákových výrobků,

c) audiovizuální obchodní sdělení týkající se léčivých přípravků nebo léčebných postupů, které jsou v České republice dostupné pouze na lékařský předpis.

Skryté audiovizuální obchodní sdělení

Skrytým audiovizuálním obchodním sdělení se rozumí slovní nebo obrazová prezentace zboží, služeb, jména nebo názvu, ochranné známky nebo činnosti výrobce zboží nebo poskytovatele služeb v pořadech, jestliže poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání záměrně uvede takovou prezentaci s reklamním cílem a mohl by tak uvést veřejnost v omyl o povaze této prezentace; prezentace se považuje za záměrnou zejména tehdy, jde-li prováděna za úplatu nebo obdobnou protihodnotu.

 

Audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů

Audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být zaměřena na děti a mladistvé a nesmějí podporovat nestřídmou konzumaci těchto nápojů.

 

Audiovizuální obchodní sdělení a ochrana dětí a mladistvých

Audiovizuální obchodní sdělení nesmějí fyzicky nebo mravně ohrožovat děti a mladistvé tím, že

a) přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti,

b) přímo nabádají děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží nebo služeb,

c) využívají zvláštní důvěru dětí a mladistvých ke svým rodičům, učitelům nebo k jiným osobám, nebo

d) bezdůvodně ukazují děti a mladistvé v nebezpečných situacích.

 

Regulace dalších komodit

Při výrobě a uveřejnění AVOS je třeba respektovat u některých komodit další omezení, které zákon upravuje s cílem poskytovat co nejširší ochranu spotřebiteli např. humánní léčivé přípravky, potraviny a kojenecká výživa, dočasné užívání ubytovacího zařízení a některých dalších komodit, u nichž je audiovizuální obchodní sdělení pro širokou veřejnost zakázáno.

 

Archivace audiovizuálních obchodních sdělení

Realitní televize s.r.o. je povinna zajistit, aby byly v náležité technické kvalitě uchovávány záznamy všech pořadů a audiovizuálních obchodních sdělení, která pořady doprovázela nebo byla do pořadů zahrnuta a v rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání šířena, alespoň po dobu 30 dnů ode dne ukončení šíření audiovizuálního obchodního sdělení, a na písemnou výzvu je zapůjčit Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

Bylo-li zahájeno řízení před orgánem veřejné moci, týkající se určitého pořadu nebo audiovizuálního obchodního sdělení, je Realitní televize s.r.o. na vyžádání povinna na písemnou výzvu příslušného orgánu veřejné moci uchovat záznam pořadu nebo audiovizuálního obchodního sdělení v podobě, ve které byly poskytovány a v náležité technické kvalitě až do pravomocného rozhodnutí ve věci.

 

Spot

Spotem se rozumí jakékoliv celistvé a ohraničené audiovizuální obchodní sdělení určené k umístění na internetových stránkách RTVPLUS.CZ, s výjimkou obrazové či zvukové zmínky produktu uvnitř zápletky pořadu, která má charakter umístění produktu.

 

Reklama

Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.

Sponzorování

Sponzorováním se rozumí jakýkoliv příspěvek od fyzické nebo právnické osoby poskytnutý k přímému nebo nepřímému financování audiovizuální mediální služby na vyžádání nebo pořadů s cílem propagovat své jméno nebo název, ochrannou známku, výrobky, služby, činnosti nebo obraz na veřejnosti.

 

Zvláštní povinnosti v souvislosti se sponzorovanými audiovizuálními mediálními službami na vyžádání a pořady

1) Audiovizuální mediální služby na vyžádání a pořady, které jsou sponzorovány, musí splňovat tyto požadavky:

a) jejich obsah nesmí být ovlivněn způsobem, kterým by mohla být dotčena redakční odpovědnost a nezávislost Realitní televize s.r.o.,

b) nesmí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb, zejména zvláštním zmiňováním zboží nebo služeb za účelem propagace.

2) Audiovizuální mediální služby na vyžádání a pořady nesmějí být sponzorovány osobami, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret nebo jiných tabákových výrobků.

3) Při sponzorování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a pořadů osobami, jejichž předmět činnosti zahrnuje výrobu nebo distribuci léčivých přípravků nebo léčebné postupy, lze propagovat jméno nebo název sponzora, nebo jeho obraz na veřejnosti, avšak nelze propagovat léčivé přípravky nebo léčebné postupy vázané v České republice na lékařský předpis.

 

Sponzorský vzkaz

Sponzorským vzkazem se rozumí označení sponzorovaného pořadu zvukově-obrazovým, zvukovým nebo obrazovým záznamem, o stopáži do 10s sekund, který obsahuje zřetelně uvedené jméno nebo název, obrazový symbol (logo) nebo jinou značku sponzora, kterou se rozumí zejména odkaz na jeho výrobky, služby nebo na jejich charakteristický znak. Je-li sponzorována audiovizuální mediální služba na vyžádání, oznamuje Realitní televize s.r.o. v rámci nabídky katalogu pořadů existenci sponzorského příspěvku, jméno nebo název sponzora a hlavní předmět jeho činnosti; přičemž oznámení v rámci nabídky katalogu pořadů je uvedeno zřetelně alespoň po dobu 30 dnů.

 

Umístění produktu

Umístěním produktu se rozumí jakákoli podoba audiovizuálního obchodního sdělení, které spočívá v začlenění výrobku, služby, ochranné známky, která se k výrobku nebo službě váže, nebo zmínky o výrobku nebo službě do pořadu za úplatu nebo obdobnou protihodnotu.

 

Zvláštní povinnosti v souvislosti s umístěním produktu

1) Umístění produktu v pořadech je přípustné pouze

a) v kinematografických dílech, ve filmech a seriálech vytvořených pro audiovizuální mediální služby na vyžádání nebo pro televizní vysílání, nebo

b) v případech, kdy se neprovádí žádná platba, ale pouze se bezplatně poskytuje určité zboží nebo služby, zejména rekvizity nebo ceny pro soutěžící a s cílem využít je v pořadu.

2) Pořady obsahující umístění produktu musí splňovat tyto požadavky:

a) jejich obsah nesmí být ovlivněn tak, aby tím byla dotčena redakční odpovědnost a nezávislost Realitní televize s.r.o.

 

b) nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu služeb, zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jeho propagace, a

c) nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt. Za nepatřičné zdůraznění umístěného produktu se považuje např., že v pořadu je přítomna vizuální nebo verbální zmínka o produktu, aniž by to bylo editoriálně ospravedlnitelné, v pořadu je přítomna vizuální či verbální zmínka o produktu zjevně častěji nebo zjevně delší dobu než je editoriálně ospravedlnitelné, produkt je zobrazen v dominantním záběru nebo je v pořadu popisován, nejedná-li se o takové zdůraznění, které je editoriálně ospravedlnitelné.

3) Pořady nesmějí obsahovat umístění produktu, pokud se jedná o

a) o cigarety nebo jiné tabákové výrobky, nebo umístění produktu osob, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret nebo jiných tabákových výrobků, nebo

b) léčivé přípravky nebo léčebné postupy, které jsou v České republice dostupné pouze na lékařský předpis.

 

Dodání produktu pro umístění produktu

Zadavatel se zavazuje, že produkt určený k umístění do pořadu a veškeré další podklady s tím související, budou v dostatečném předstihu dodány do místa natáčení pořadu na vlastní náklad Zadavatele. Je-li dohodnuto, že produkt bude Zadavateli vrácen, je Zadavatel povinen převzít si jej zpět v místě natáčení pořadu v čase dle dispozic Realitní televize s.r.o. Realitní televize s.r.o. odpovídá za vrácení produktu a podkladů ve stavu, v jakém je převzala, s ohledem na běžné opotřebení a opotřebení vzniklé v důsledku sjednaného způsobu užití.

Zadavatel se zavazuje a garantuje, že v souvislosti s produktem, který má být umístěn v pořadu, a s podobou případné zmínky o produktu získal a vypořádal veškerá oprávnění (zejména osobnostní práva, autorská práva a práva související s právem autorským, práva k jakémukoliv duševnímu vlastnictví) potřebná k tomu, aby pořad mohl být Realitní televizí s.r.o. užíván bez věcného, časového, teritoriálního, množstevního omezení. Pokud Zadavatel nesplní povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je Zadavatel povinen zaplatit Realitní televizi s.r.o. smluvní pokutu ve výši sjednané Odměny dle čl. 8 odst. 8.1. Tímto není dotčen nárok Realitní televize s.r.o. na náhradu škody v plné výši.

 

Materiály pro uveřejnění

Materiály pro uveřejnění se rozumějí

- záznam AVOS (s měřícími kódy, případně s přesnou url cílové stránky) v elektronické podobě ve formátu dle Technických podmínek (viz. Příloha č. 2.)

 

 

3. Uzavírání smlouvy

 

3.1. Audiovizuální obchodní sdělení uveřejňuje Realitní televize s.r.o. na svých internetových stránkách na základě smlouvy o umístění AVOS na internetovém portále RTVPLUS.CZ (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Realitní televizí s.r.o. a Zadavatelem, kterou se za podmínek v ní sjednaných Realitní televize s.r.o. zavazuje uveřejnit pro Zadavatele příslušné AVOS a Zadavatel se zavazuje zaplatit za to Realitní televizi s.r.o. odměnu (dále jen „Odměna“).

 

3.2. Smlouva se uzavírá písemně. Při uzavírání Smlouvy se zpravidla využije formulář objednávky, který Zadavatel řádně vyplní, podepíše a doručí Realitní televizi s.r.o.. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je objednávka Zadavatele podepsána i Realitní televizí s.r.o. Smlouvu lze měnit či rušit jen písemně.

 

3.3. Je-li Zadavatelem agentura, je Realitní televize s.r.o. oprávněna požadovat jako podmínku pro uzavření Smlouvy dodání písemného výhradního pověření klientem s uvedením výrobků nebo služeb, na které se vztahuje.

 

3.4. Součástí Smlouvy jsou v souladu s § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) tyto Všeobecné podmínky. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto Všeobecných podmínek.

 

3.5. Předpokladem uzavření Smlouvy týkající se sponzorování je, aby součástí návrhu Smlouvy – objednávky byla přesná specifikace pořadu, který má být sponzorován, případně AVMS, dále přesné jméno a příjmení fyzické osoby nebo názvu právnické osoby, která je sponzorem, a dále též, pokud si to Realitní televize s.r.o. vyžádá, obrazový symbol (logo) či ochranná známka sponzora nebo jeho služby, výrobků nebo jiných výkonů či jiného předmětu, který má být v rámci sponzorování propagován a dále předmět činnosti sponzora.

 

3.6. Smlouva a právní vztah jí založený se řídí občanským zákoníkem.

 

 

4. Dodání Materiálů pro uveřejnění

 

4.1. Zadavatel je povinen dodat Realitní televizi s.r.o. AVOS určené k uveřejnění a další Materiály pro uveřejnění nejpozději 7 pracovních dnů před prvním dnem uveřejnění AVOS.

 

4.2. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, zavazuje se Zadavatel na své náklady vyrobit a dodat Realitní televizi s.r.o. spot s AVOS, jehož obsah je v souladu s právními předpisy Realitní televize s.r.o., zejména zák. č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 634/1992 Sb. na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Kodexem Rady pro reklamu a těmito Všeobecnými podmínkami a Technickými podmínkami pro umísťování audiovizuálních obchodních sdělení na internetových stránkách RTVPLUS.CZ, které tvoří přílohu č. 2 těchto Všeobecných podmínek. Zadavatel se zavazuje nést právní a finanční důsledky případných porušení shora uvedeného závazku a nahradit Realitní televizi s.ro. škodu, která ji v příčinné souvislosti s tím vznikla.

 

4.3. AVOS může propagovat Zadavatele, případně jeho klienta uvedeného ve Smlouvě, či jejich výrobky či služby. Osobu neuvedenou ve Smlouvě či její výrobky či služby AVOS propagovat nesmí.

 

4.4. Jestliže Zadavatel nedodá AVOS v souladu s právními předpisy, těmito Všeobecnými podmínkami a Technickými podmínkami pro umísťování audiovizuálních obchodních sdělení na internetových stránkách RTVPLUS.CZ nebo by podle uvážení Realitní televize s.r.o. mohlo dojít k porušení právních předpisů, etických kodexů nebo k postihu ze strany třetích osob, případně k ohrožení oprávněných zájmů Realitní televize s.r.o., upozorní Realitní televize s.r.o. Zadavatele na nevhodný obsah AVOS a vyzve jej k úpravě AVOS. Nedodá-li Zadavatel řádně upravený spot s AVOS nejpozději před plánovaným termínem uveřejnění, má Realitní televize s.r.o. právo od Smlouvy odstoupit.

 

4.5. Zadavatel je povinen předat Realitní televizi s.r.o. k uveřejnění pouze AVOS, které je co do obsahu i formy - na základě licenčních či jiných smluv s autory či jinými osobami či z jiných právních důvodů oprávněn bez jakýchkoli omezení volně disponovat. Zadavatel je povinen zajistit, aby AVOS a jeho uveřejnění podle Smlouvy:

 

a) nezasahovalo neoprávněně do autorského práva či práv souvisejících s právem autorským žádné třetí osoby (včetně osob tato práva vykonávajících);

 

b) nezasahovalo neoprávněně do práva k předmětu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví žádné třetí osoby;

 

c) nebylo nekalou soutěží (zejména vyvoláním nebezpečí záměny, zlehčováním či porušením obchodního tajemství) či jednáním obdobným;

 

d) neodporovalo předpisům upravujícím ochranu utajovaných informací;

 

e) nezasahovalo neoprávněně do práva na ochranu osobnosti či práva na ochranu dobré pověsti žádné třetí osoby;

 

f) neporušovalo ani neohrožovalo žádná jiná práva či oprávněné zájmy žádné třetí osoby ani Realitní televize s.r.o.; a

 

g) nebylo v rozporu s právními předpisy platnými na území ČR, s Kodexem reklamy vydaným Radou pro reklamu, zásadami poctivého obchodního styku ani s dobrými mravy.

 

Na žádost Realitní televize s.r.o. je Zadavatel povinen doložit splnění podmínek a) - g) tohoto odstavce. Realitní televize s.r.o. je oprávněna nezveřejnit anebo pozastavit zveřejňování AVOS až do doby hodnověrného doložení podle předchozí věty.

 

4.6. Zadavatel předá Realitní televizi s.r.o. AVOS v elektronické podobě, umožňující jeho uveřejnění podle Smlouvy bez jakýchkoli dalších úprav a další Materiály pro uveřejnění, e-mailem na adresu sjednanou ve Smlouvě nebo, nebyla-li ve Smlouvě adresa sjednána, na adresu lederer@rtvplus.cz. Za úpravu AVOS se nepovažuje překódování do různých kvalit a formátů pro účely zobrazení na různých cílových zařízeních a také úprava zvukové hladiny AVOS (srovnání hlasitosti s ostatním obsahem).

 

4.7. Pokud Zadavatel nesplní povinnosti uvedené v odst. 4.5. a 4.6. tohoto článku je Zadavatel povinen zaplatit Realitní televizi s.r.o. smluvní pokutu ve výši sjednané Odměny za umístění AVOS a Realitní televize s.r.o. je současně oprávněna odstoupit od Smlouvy. Tímto ujednáním není dotčen nárok Realitní televize s.r.o. na náhradu škody v plné výši.

 

 

5. Uveřejnění AVOS

 

5.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, uveřejní Realitní televize s.r.o. AVOS s obsahem a v provedení dodaném Zadavatelem.

 

5.2. Při uveřejnění AVOS je Realitní televize s.r.o. oprávněna, nikoliv však povinna zohledňovat vhodnost souvisejícího redakčního obsahu internetových stránek, na nichž je AVOS umístěno, ani vhodnost jiných na těchto stránkách uveřejněných AVOS. Tím není dotčeno ustanovení o umístění produktu.

 

5.3. Realitní televize s.r.o. uveřejní AVOS v době sjednané ve Smlouvě. Nebyla-li ve Smlouvě doba uveřejnění AVOS sjednána, Realitní televize s.r.o. uveřejní AVOS co nejdříve po uzavření Smlouvy při zohlednění provozních možností RTVPLUS.CZ.

5.4. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je Realitní televize s.r.o. oprávněna uveřejňovat na jedné pozici střídavě libovolný počet AVOS.

 

5.5. Realitní televize s.r.o. je oprávněna označit AVOS vhodným způsobem (doplněním označení reklama, komerční prezentace, apod.) jako reklamu, sponzorský vzkaz, PP apod., není-li z jejího provedení bez dalšího zřejmé, že se nejedná o redakční obsah internetových stránek RTVPLUS.CZ.

 

5.6. Zadavatel prohlašuje a garantuje, že vůči Realitní televizi s.r.o. nebudou uplatněny žádné oprávněné nároky nositelů autorských práv, práv výkonných umělců a práv výrobců či oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím jejich předmětů ochrany nebo osobnostních atributů při uveřejnění AVOS způsobem a v rozsahu podle Smlouvy. Budou – li takové nároky vůči Realitní televizi s.r.o. uplatněny, zavazuje se Zadavatel, že tyto nároky uspokojí a nahradí Realitní televizi s.r.o. veškeré skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto oprávněné nároky byly uplatněny.

 

 

6. Odstoupení od Smlouvy

 

6.1. Zadavatel je oprávněn před započetím plnění odstoupit od Smlouvy či její části, oznámí-li odstoupení Realitní televizis.r.o. písemně nejpozději sedm (7) pracovních dnů před sjednaným dnem uveřejnění AVOS. V případě nedodržení této povinnosti je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze za podmínky zaplacení odstupného (storno poplatku) ve výši:

(a) 30% z Odměny připadající na nerealizované zveřejnění AVOS v důsledku zrušení Smlouvy či její části v případě, že k takovému zrušení Smlouvy či její části dojde šest (6) až pět (5) pracovních dnů před sjednaným datem uveřejnění;

(b) 60% z Odměny připadající na nerealizované zveřejnění AVOS v důsledku zrušení Smlouvy či její části v případě, že k takovému zrušení Smlouvy či její části dojde čtyři (4) až dva (2) pracovních dnů před sjednaným datem uveřejnění;

(c) 100% z Odměny připadající na nerealizované zveřejnění AVOS v důsledku zrušení Smlouvy či její části v případě, že k takovému zrušení Smlouvy či její části dojde jeden (1) den před sjednaným datem uveřejnění až den sjednaného uveřejnění;

 

6.2. Realitní televize s.r.o. je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v těchto Všeobecných podmínkách, které tvoří nedílnou součást Smlouvy. Aniž jsou dotčeny důvody odstoupení od Smlouvy ze strany Realitní televize s.r.o. uvedené samostatně v těchto Všeobecných podmínkách, je Realitní televize s.r.o. dále oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě porušení povinností Zadavatele uvedených v článku 4. odst. 4.1. a odst. 4.2. těchto Všeobecných podmínek.

 

6.3. Zadavatel i Realitní televize s.r.o. jsou dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

 

6.4. Odstoupení od Smlouvy nastává s účinky ex nunc.

 

6.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají doručením druhé straně; po této době nelze účinky odstoupení od Smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé strany.

 

 

 

 

7. Odpovědnost za vady

 

7.1. Zadavatel je povinen ihned po zahájení uveřejnění ověřit obsahovou správnost, funkčnost a úroveň grafického provedení AVOS.

 

7.2. Uveřejní-li Realitní televize s.r.o. AVOS s vadami, zejména uveřejní-li ji s nesprávným obsahem, nefunkční, v nesprávném grafickém provedení či nesprávným způsobem (v nesprávném umístění, pozici apod.), je Zadavatel oprávněn požadovat:

 

a) odstranění vady (je-li to možné); a/nebo

 

b) požadovat náhradní uveřejnění AVOS bez vady v rozsahu odpovídajícím povaze vady a rozsahu, v jakém se u uveřejnění AVOS vyskytlo.

 

7.3. Nárok z odpovědnosti Realitní televize s.r.o. za vady podle odst. 7.2. je Zadavatel povinen uplatnit u Realitní televize s.r.o. písemně do pěti (5) dnů poté, co mohla být vada poprvé zjištěna, nejpozději do pěti (5) dnů od ukončení uveřejnění AVOS, jinak nárok na